رفتن به محتوای اصلی
x

واحدهای پاراکلینیک

پت اسکن

تصویر برداری (سی تی اسکن-رادیولوژی-سونوگرافی-ماموگرافی-سنجش تراکم استخوان)

آندوسکوپی و کلونوسکوپی

فیزیوتراپی 

بینایی سنجی

بیومتری 

پریمتری

OCT

یگ لیزر

PRP لیزر

اکوی قلب و تست ورزش 

NST (اکوی قلب جنین)

آزمایشگاه

داروخانه