رفتن به محتوای اصلی
x

بخش های روانپزشکی

بخش روانپزشکی مردان 1 (گل یاس)

مسئول : سرکار خانم بشیری  تلفن داخلی : 2379 - 2380   تلفن مستقیم :  37952379  -  37952380

بخش روانپزشکی مردان 2 (گل رز)

مسئول : سرکار خانم علی یاری   تلفنداخلی : 2372  -  2373    تلفن مستقیم : 37952372  -  37952373 

بخش روانپزشکی مردان 3 (نور)

مسئول : سرکار خانم صانعی  تلفن داخلی : 2386  -  2387   تلفن مستقیم : 37952386  -  37952387

بخش روانپزشکی مردان 4 (شاهد)

مسئول : سرکار خانم سینائی   تلفن داخلی : 2381  -2382    تنلفن مستقیم : 37952381  -  37952382

بخش روانپزشکی زنان 1 (طوبی)

مسئول : سرکار خانم قضاوی   تلفن داخلی : 2393  -  2394    تلفن مستقیم : 37952393  -  37952394

بخش روانپزشکی زنان 2 (گل مریم)

مسئول : سرکار خانم شهنازکیان   تلفن داخلی : 2405  - 2407  تلفن مستقیم: 37952405  -  37952407