رفتن به محتوای اصلی
x

انتصابات

ابلاغ سرکار خانم هاشمی به عنوان سرپرستار بخش همودیالیز 

ابلاغ سرکار خانم مظاهری به عنوان سرپرستار بخش آی سی یو

ابلاغ جناب آقای محمدرضا عالم به عنوان سرپرستار بخش نور

ابلاغ سرکار خانم سینائی به عنوان سرپرستار واحد الکتروشوک

ابلاغ سرکار خانم محمودیان به عنوان سرپرستار بخش گل رز 

ابلاغ سرکار خانم امامی به عنوان سرپرستار بخش شاهد

ابلاغ سرکار خانم بهاری به عنوان مسئول راه اندازی و وپیگیری امور واحد فیزیوتراپی

ابلاغ سرکارخانم نصیری به عنوان سوپروایزردر گردش

ابلاغ جناب آقای چوکار به عنوان مسئول اورژانس روان مردان

ابلاغ جناب آقای انصاری به عنوان امین اموال

ابلاغ سرکارخانم محمودیان به عنوان مسئول الکتروشوک

ابلاغ سرکارخانم نسیم صالحی به عنوان مسئول دی کلینیک

ابلاغ سرکار خانم ناصری به عنوان مسئول بخش جراحی

بلاغ جناب آقای سعید طاهری به عنوان مدیر بیمارستان

ابلاغ سرکار خانم فروتن به عنوان مسئول اتاق عمل

ابلاغ سرکار خانم گلچین به عنوان سرپرست اداره منابع انسانی مجتمع

ابلاغ سرکار خانم آفریگان به عنوان سرپرست مدیریت خدمات پرستاری مجتمع