رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید ارزیابان محترم مورخ 29،30خرداد 1403

بازدید ارزیابان محترم مورخ 29،30خرداد 1403 توسط ارزیاب ارشد آقای دکتر زارعی ، ارزیاب مدیریتی خانم بوستانی وارزیاب بالینی خانم افشار نژاد  

انجام شد .