رفتن به محتوای اصلی
x

30آذر جلسه کارشناسی وکارسنجی تخصصی واحد مهندسی پزشکی بیمارستان

به منظور بهرمندی از تجربیات و نظرات آقایان مهندس حریری ،مهندس فخار،مهندس طاهری،و سرکار خانم مهندس چترایی،مهندس ظفری پور ،مهندس مهدیان ،مهندس مصطفوی 30آذر جلسه کارشناسی وکارسنجی تخصصی واحد مهندسی پزشکی در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی فارابی برگزار گردید .