رفتن به محتوای اصلی
x

بخش های جنرال

بخش جراحی مردان و زنان  : 

مسئول : سرکار خانم ناصری            تلفن داخلی : 2558 و 2569        تلفن مستقیم : 37952558 و 37952569

 

بخش داخلی :

مسئول : سرکار خانم زمانی        تلفن داخلی : 2532 و 2533       تلفن مستقیم : 37952532 و 37952533

 

بخش همودیالیز :

مسئول : سرکار خانم محمدی      تلفن داخلی : 2291 و 2292       تلفن مستقیم : 37952291 و 37952292

 

دی کلینیک : 

مسئول : سرکار خانم صالحی       تلفن داخلی : 2561 و 2571      تلفن مستقیم : 37952561 و 37952571