previous pauseresume next

بازدیدهمکاران دانشگاه علوم پزشکی تهران از اورژانس رفع آلودگی مجتمع

طبق هماهنگی های انجام شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران جمعی از همکاران این دانشگاه از اورژانس رفع آلودگی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی بازید بعمل آوردند.

در این بازدید که با حضور آقای دکتر احمدی ، رئیس مرکز حوادث ، فوریت های پزشکی و پدافند غیرعامل  دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر نیازی ، رئیس اداره اورژانس بیمارستانی دانشگاه و جمعی از کارشناسان مربوطه و با همراهی تیم مدیریتی مجتمع انجام شد ،  درابتدای جلسه توضیحاتی در زمینه  معرفی اورژانس رفع آلودگی مجتمع داده شد و سپس از ساختمان این اورژانس دیدن کردند.