previous pauseresume next

یلدا مبارک

بوی یلدا را میشنوی؟    انتهای خیابان آذر...

باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان..

قراری طولانی به بلندای یک شب..

شب عشق بازی برگ و برف...

پاییز چمدان به دست ایستاده! عزم رفتن دارد...

آسمان بغض کرده و میبارد. 

خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست...

کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز و... تمام میشود .

  پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی، رفتنت به خیر...

                      سفرت بی خطر