previous pauseresume next

سيزده آبان روز فرياد و روز شهادت گرامی باد.

 

۱۳ آبان ، روزي است كه جوانان آزاده ايراني شرف و عزت و استقلال را به خود هديه دادند و از استعمارگران غرورشان را پس گرفتند. امروز روزي است كه نوجوانان ايران از جان گذشتگي و رشادتشان را به جهانيان نشان دادند و با خونشان انقلاب را تثبيت كردند و دست طمع چپاول گران را از ايران بريدند. ايران در سيزدهم آبان درخشيد و هر يك از شعشعه هاي اين درخشش يك جوان دانش آموز بود. درخششي كه هنوز ادامه دارد و از فروغ آن ايران روشن و درخشنده است

سيزده آبان روز فرياد و روز شهادت، روز مشت هاي گره كرده امت، روز فتح و روز خروشيدن روح هاي پاك گرامی باد