previous pauseresume next

ثبت نام ویلاهای چادگان

تاریخ ویلاهای چادگان در مرداد ماه ۹۶ به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۶/۰۵/۰۶

۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۳۹۶/۰۵/۰۸

همکاران محترم جهت ثبت نام و استفاده از سهمیه تا پایان ساعت اداری یکشنبه ۹۶/۰۴/۲۵ به روابط عمومی مراجعه نمائید.