previous pauseresume next

تقدیر از مسئول و پرسنل بخش روانپزشکی گل رز

امروز یکشنبه ۹۹/۷/۶ ریاست ، مدیریت ، معاون درمان و مدیر خدمات پرستاری با همراهی سوپروایزر آموزش سلامت مجتمع با حضور در بخش گل رز با اهدا تقدیرنامه از مسئول و پرسنل این بخش به عنوان بخش نمونه در اجرای برنامه آموزش خودمراقبتی بیماران تقدیر بعمل آوردند. لازم به ذکر است معیارهای این انتخاب به شرح ذیل می باشد :۱-آموزش های گروهی به بیماران ۲-اجرای فرایند اقتصاد ژتونی ۳- دارودهی ۴- تحویل و تحول و شناسایی بیماران
که همگی در راستای استانداردهای موجود انجام شد.