previous pauseresume next

برگزاری کمیته ها

در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۵/۲۹ کمیته های :اقتصاد درمان،دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانی ؛ آموزش به بیمار ؛ و درآمد با حضور مدیریت مجتمع و سایر اعضاء کمیته ها برگزار شد.