previous pauseresume next

برگزاری کمیته ها

امروز (شنبه ۹۷/۰۹/۱۷) کمیته های "اقتصاد دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانی " و " دارو، درمان و تجهیزات پزشکی" با حضور ریاست محترم مجتمع ،مدیریت و معاون درمان مجتمع و سایر اعضاء کمیته ها در سالن جلسات ساختمان اداری برگزار شد.