previous pauseresume next

برگزاری دومین جلسه کارگروه درمانهای غیر دارویی

دومین جلسه کارگروه درمانهای غیر دارویی امروز (پنج شنبه ۹۷/۱۰/۰۶ ) در دو بخش بررسی فضاهای موجود و ارتقاء سطح کیفی مکانهای مورد نظر این کارگروه و همچنین جلسه بررسی انجام امورکمک درمانی با حضور ریاست محترم مجتمع و مدیریت و معاون درمان و سایر اعضای کارگروه دراتاق مدیریت و سالن جلسات ساختمان اداری برگزار شد .

در این جلسه مقرر شد برنامه هایی در راستای درمانهای غیر دارویی برای بخش های روان با توجه به شرایط و نیازهای بخشها در نظر گرفته شود و با همکاری گروه های  روانپزشکی ، روانشناسی ، موسیقی درمانی و کاردرمانی تا دو هفته آینده اجرائی شود.