previous pauseresume next

بازدید مشاور اقتصادی وزرات بهداشت از مجتمع

در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۱ جناب آقای دکتر رئیسیون مشاور اقتصادی وزیر بهداشت ومعاونشان جناب آقای دکتر اسدی با همراهی جناب آقای دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مدیریت محترم مجتمع وجمعی از همراهان از پروژه های در دست اقدام و برخی قسمتهای مجتمع بازدید بعمل آوردند.