previous pauseresume next

آگهی مزایده

مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی در نظر دارد محل نانوائی و فروشگاه مواد غذای خود را به صورت اجاره محل به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط مزایده از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ به واحد امور قراردادهای مجتمع، آقای زمانی مراجعه نمایند.