previous pauseresume next

آگهی مزایده

مجتمع تخصصی وفوق تخصصی فارابی در نظر دارد اجاره محل دندانپزشکی و داروخانه ونگهداشت سخت افزار کامپیوتر خود را از طریق مزایده واگذار نماید . 

افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند جهت دریافت اطلاعات و استعلام به واحد امور عمومی و امور قراردادهای مجتمع  مراجعه نمایند.

تلفن تماس : ۲۸ - ۳۵۳۱۲۰۲۰ داخلی ۴۳۲  جناب آقای زمانی